De wereld van hypotheken en verzekeringen is altijd in beweging. Ook de afgelopen maanden zijn er weer ontwikkelingen geweest die in je voordeel of nadeel zouden kunnen werken. De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder beschreven. 

1. Wat gaat er veranderen op hypotheekgebied? Wij houden het voor je bij

De formatie van een nieuw kabinet komt eindelijk op gang. Een van de punten die op de agenda staan is de huizenmarkt. Grote kans dat een aantal van de onderwerpen die we in onze Hypotheken Update hebben behandeld aan bod zal komen. In deze Update: Het leenstelsel dat indirect ook met wonen te maken heeft en waar de politiek zeer waarschijnlijk over gaat beslissen. Reden dus voor ons om dit onderwerp in onze nieuwsbrief te behandelen.

Heb jij je wel eens verdiept waarin hypotheekvoorwaarden onderling kunnen verschillen? Dat kan natuurlijk door ‘even internet te raadplegen’, maar is dat voldoende? Welke voorwaarden zijn voor jouw situatie belangrijk? Het is ons vak om de verschillen te kennen en op basis van deze kennis jou te adviseren. Heb je vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen je graag!

2. Leenstelsel afschaffen en gevolgen voor hypotheek

De afschaffing van het leenstelsel zal iets zijn waarover het nieuwe kabinet moet beslissen. Het heeft hoe dan ook grote gevolgen voor afgestudeerde jongeren bij het kopen van een woning. Het zal -zonder studieschuld- minder moeilijk zijn om een woning te kopen. Maar dit gaat niet op voor wie al een studieschuld heeft…

2015 invoering studielening

Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd. Veel studenten moeten sindsdien geld lenen om hun studie te kunnen betalen. Inmiddels hebben bijna twee op de drie studenten een studieschuld. Eind 2019 waren dat in totaal 1,4 miljoen mensen. Gemiddeld was de studieschuld eind 2019 €13.700,–. Dit gemiddelde bedrag stijgt echter snel. Voor studenten die in 2020 begonnen zijn met hun studie is de verwachting dat zij met een gemiddelde studieschuld van ruim €26.000,– hun studie zullen eindigen.

Effect op verkrijgen hypotheek

De maximale lening die iemand bij een bank kan afsluiten om de aankoop van een woning te financieren hangt niet alleen af van het inkomen, maar ook van bestaande schulden. Als vuistregel kan worden aangehouden dat het bedrag aan schulden ertoe leidt dat tot 5 keer minder geleend kan worden. Een studieschuld van €26.000,– betekent dus dat deze jongere €130.000,– minder kan lenen dan een andere jongere met hetzelfde inkomen maar zonder schulden.

Geen kans op de woningmarkt?

Op dit moment is de woningmarkt oververhit. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen hoog zijn. Vooral jongeren die aan het begin van hun loopbaan staan en nog geen hoge salarissen verdienen, hebben de grootste moeite om voldoende te kunnen lenen om een woning te kunnen kopen. Is er dan ook een studieschuld, waardoor er in het eerder genoemde voorbeeld €130.000,– minder kan worden geleend, dan betekent dit feitelijk dat men kansloos is in de huidige woningmarkt. Dat is triest voor deze jongeren. Daarnaast leidt het tot een tweedeling tussen jongeren met welvarende ouders die de studiekosten voor hun kinderen hebben gefinancierd en jongeren die gedwongen hebben moeten lenen.

Studieschuld wordt massaal verzwegen

Banken hebben geen toegang tot registers waarmee zij kunnen controleren of een jongere die een hypotheek aanvraagt, wel of geen studieschuld heeft. Recentelijk heeft de Autoriteit Financiële Markten bekend gemaakt dat onderzoek uitwijst dat inmiddels 1 op de 3 jongeren bij het aanvragen van een hypotheek verzwijgt dat men een studieschuld heeft.  Dit is wel begrijpelijk maar niet verstandig. Immers te hoge schulden kunnen ertoe leiden dat de woonlasten niet betaald kunnen worden. Ook kan de bank sancties treffen als men later toch ontdekt dat er studieschulden zijn terwijl de jongere dit bij het aanvragen heeft verzwegen.

Wel of geen (gedeeltelijke) kwijtschelding bij afschaffing leenstelsel?

Gelet op de brede politieke steun die er voor afschaffing van het leenstelsel is, mag worden verwacht dat dit in de komende maanden wel zal plaatsvinden. De grote vraag is dan wel wat er gaat gebeuren met de studenten die in de periode 2015- 2021 wél geld hebben moeten lenen. Er zal forse druk komen om deze schulden geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

3. Steeds meer mensen kiezen ervoor om aflossing hypotheek uit te stellen

Een hypotheek is niets meer of minder dan een geldlening die op enig moment moet worden terugbetaald. Misschien kom je wel eens de term “aflosvrije hypotheek” tegen. Eigenlijk is die term onzin. De belangrijkste punten op een rijtje.

Een hypotheek is een schuld die moet worden terugbetaald

Elke hypotheek moet op enig moment worden afgelost. Wat wel kan is dat de terugbetaling wordt uitgesteld.

Aftrek hypotheekrente gekoppeld aan tussentijds aflossen Zoals bekend mogen mensen die een woning kopen om hierin zelf te gaan wonen, de rente die zij over de lening betalen op hun belastbaar inkomen in mindering brengen. Zij betalen daardoor dus minder belasting. Om deze betaalde rente op het belastbaar inkomen in mindering te mogen brengen, eist de fiscus dat gedurende de leningsperiode de lening gespreid over de looptijd van de lening in zijn geheel wordt terugbetaald. Dat betekent dat iemand die van dit fiscale voordeel gebruik wil maken elke maand een deel van de hypotheekschuld en de rente moet betalen.
Meer dan 55% nieuwe aanvragen kiest om minder tussentijds af te lossen Het grootste deel van het maandelijkse bedrag dat in het kader van de afgesloten hypotheek aan de bank moet worden betaald, bestaat uit het bedrag voor de tussentijdse aflossing van de hypotheek. Op dit moment kiezen steeds meer mensen voor een andere optie. Zij kiezen ervoor om niet langer maandelijks een bedrag te betalen voor de aflossing van de hypotheek en accepteren dat zij daardoor de hypotheekrente niet op hun belastbaar inkomen in mindering mogen brengen. Door de heel lage rente die op dit moment bij hypotheken geldt, blijkt het fiscale nadeel dat men hiervan heeft in nominale euro’s heel beperkt te zijn. Dat nadeel weegt voor hen niet op tegen de voordelen dat zij per maand veel minder geld hoeven te betalen waarmee hun hypotheekschuld daalt. Hun besteedbaar inkomen is door deze keuze (fors) hoger.
Meeste banken accepteren 50% uitstel

Bij veel banken is het mogelijk om bij hypotheken waarop een Nationale Hypotheek Garantie rust tot 50% van de actuele waarde van de woning uitstel van afbetaling van een deel van de hypotheekschuld te krijgen. Je betaalt dan dus nog wel de rente over de hypotheek, maar je lost gedurende de duur van de lening nog maar 50% van de schuld af. Omdat de waarde van woningen de afgelopen jaren fors zijn gestegen kan de aflossing van een steeds groter deel van de lening “naar achteren” worden geschoven.

Uitstel is dus geen afstel

Uitstel van terugbetaling van de hypotheeklening is geen afstel! Wanneer deze keuze voor uitstel gemaakt wordt, is het verstandig om te bedenken hoe te zijner tijd de resterende schuld toch wordt afgelost.  Relaties van ons kantoor gaan hier verschillend mee om. De ene relatie legt wel degelijk elke maand een bedrag opzij, maar gebruikt dat niet voor het nu aflossen van de hypotheekschuld, maar om te beleggen. Dit vanuit de gedachte dat het rendement op beleggingen op langere termijn (veel) hoger is dan de besparing op rente en het fiscale voordeel dat men behaalt door nu elke maand een deel van de hypotheekschuld af te lossen.

Weer andere relaties gaan ervan uit dat bij hun overlijden de woning verkocht zal worden en de opbrengst voor de erfgenamen meer dan voldoende is om de dan resterende hypotheekschuld af te lossen. Weer anderen verwachten in de toekomst bepaalde bedragen te ontvangen uit bijvoorbeeld de verkoop van hun onderneming of vanuit een erfenis en kiezen ervoor om nu een hoger besteedbaar inkomen te hebben en het toekomstige te ontvangen kapitaal voor de aflossing te gebruiken.

Weinig is zeker en hou daarom rekening met verschillende scenario’s

Wat de toekomst ons brengt? Niemand die het zeker weet. De rente van de lening kan sterk stijgen. De prijzen van woningen kunnen dalen. Je kan ziek worden waardoor jouw inkomen sterk daalt. De opbrengst van de geplande verkoop van jouw onderneming kan zwaar tegenvallen. De relatie met jouw partner kan eindigen. Kortom er kan van alles gebeuren. Maar ook dan moet die resterende hypotheekschuld nog steeds terugbetaald worden.

Ons advies is om niet lichtvaardig een keuze te maken omdat het nu financieel zo goed uitkomt. Houd rekening met verschillende scenario’s waarbij zaken kunnen tegenvallen. Met ons advies helpen wij je graag een goed afgewogen beslissing te nemen.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Zoals je weet helpen we je graag het verhelderen van de situatie zodat je de juiste beslissingen kunt nemen. Contact opnemen kan via info@eenhypotheken.nl of via het telefoonnummer 0412 783 008.